DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: O spoločnosti :: Autorizácia

AutorizáciaAutorizácia predĺžená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na základe žiadosti č. 7979/2008-3.2 zo dňa 10.6.2008, podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Autorizácia
Číslo autorizácie:006/2003/AUT - 6.3
Autorizovaná osoba:RISK CONSULT, spol. s. r. o.
Dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti:11.8.2003
Čas platnosti autorizácie:11.8.2013


Autorizácia je udelená na vykonávanie týchto činností pre iného prevádzkovateľa:
  1. hodnotenie rizika (§ 6 zákona),
  2. vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy (§ 9 zákona),
  3. vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu (§ 18 zákona),
  4. konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa písmen a) až c).