DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Ochrana pred požiarmi

Dokumentácia požiarnej ochranyV uvedenej oblasti v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ponúkame:
 • Vypracovanie požiarneho štatútu organizácie
 • Vypracovanie požiarneho poriadku pracoviska
 • Vypracovanie požiarnych poplachových smerníc
 • Vypracovanie požiarneho evakuačného plánu
 • Určenie a vypracovanie zoznamu objektov organizácie pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Doklady o kontrole a revízií hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie
 • Dokumentáciu o školení a o odbornej príprave pracovníkov o ochrane pred požiarmi
 • Dokumentáciu o činnosti jednotiek požiarnej ochrany
 • Dokumentácia o spôsoboch lehotách vykonávania požiarnych preventívnych kontrol a revízií technických prostriedkov
 • Systém zabezpečenia ochrany pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Správy o výsledkoch rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • Analýzy príčin a zdrojov požiarov, ich rozbory
 • Vedenie požiarnej knihy