DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Protivýbuchová prevencia

Písomný dokument o ochrane pred výbuchomPísomný dokument o ochrane pred výbuchom je spracovaný v súlade s § 7 Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. V písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom sa zohľadňujú výsledky hodnotenia rizika podľa §4 NV s ohľadom na pravdepodobnosť výskytu výbušnej atmosféry a jej trvanie, pravdepodobnosť výskytu zdrojov iniciácie vrátane možných výbojov statickej elektriny, používané pracovné prostriedky vrátane inštalácie, látky, technologické procesy, pracovné postupy a ich možné vzájomné pôsobenie, rozsah predpokladaných účinkov výbuchu. V rámci vstupu Slovenskej republiky bola do slovenského práva implementovaná Smernica 1999/92 ES (ATEX 137) v podobe NV SR č. 493/2002 Z.z., o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Dokument obsahuje:

  • Úvod k posudzovaniu priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, k výpočtu vetrania a k vzniku výbušnej atmosféry podľa STN EN 60079-10
  • Identifikácia nebezpečenstiev, ohrození a posudzovanie rizika výbuchu
  • Zoznam horľavých látok a ich vlastnosti
  • Zoznam objektov a priestorov, kde sa vykonala klasifikácia
  • Preventívne a ochranné opatrenia v dotknutých priestoroch
  • Klasifikácia priestorov s výbušným prostredím
  • Určenie priestorov a zariadení, pri ktorých sa budú uplatňovať požiadavky podľa prílohy č. 3 NV
  • Navrhnutie, uvedenie do prevádzky, používanie a udržiavanie pracovísk, pracovných prostriedkov vrátane inštalácie a výstražných zariadení v súlade s osobitnými predpismi
  • Koordinácia