DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov : Legislatíva :: Legislatíva v oblasti prevencie ZPH

Legislatíva v oblasti prevencie ZPHNárodná legislatíva


V Slovenskej republike problematiku prevencie ZPH komplexne rieši zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacie predpisy.

 1. Zákon č.261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne

1.júla 2005 nadobudla účinnosť novela zákona - zákon č. 277/2005 Z.z, ktorý v plnom rozsahu transponuje smernicu 2003/105/ES. V tom istom roku boli schválené novelizácie vykonávacích predpisov.
 1. Zákon č. 277/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška MŽP SR č. 451/2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška MŽP SR č. 452/2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláneEurópska legislatíva


V rámci krajín európskej únie je prevencia závažných priemyselných havárií upravená Smernicami Rady. Ďalším zo základných medzinárodných dokumentov v tejto oblasti je Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií.

 1. Smernica Rady 82/501/EHS o veľkých havarijných nebezpečenstvách určitých priemyselných činností (SEVESO I)
 2. Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (SEVESO II)
 3. Rozhodnutie Komisie 1999/314/ES týkajúce sa dotazníka, ktorý sa vzťahuje na smernicu Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok
 4. Smernica 2003/105/ES Európskeho parlamentu a Rady dopĺňajúca Smernicu Rady 96/82/ES (SEVESO II)
 5. Dohovor EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných haváriíSúvisiace právne normy


 1. Zákon č. 163/2001 Z.z. O chemických látkach a chemických prípravkoch.
 2. Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 3. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.