DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov : Legislatíva :: Legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi

Legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmiZákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi.

 1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 315/2001 Z. z. o záchrannom hasičskom zbore v znení neskorších predpisovPodrobnosti ustanovujú nasledovné vyhlášky:

 1. Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi alebo horenie podporujúcimi plynmi.
 2. Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.
 3. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencii.
 4. Vyhláška MV SR č. 145/2002 Z.z., o stredných školách požiarnej ochrany.
 5. Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z., o hasičských jednotkách.
 6. Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
 7. Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
 8. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
 9. Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
 10. Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z.z., o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.
 11. Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
 12. Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z.z., o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.
 13. Vyhláška MV SR č. 307/2007 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
 14. Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
 15. Vyhláška MV SR č. 605/2007 Z.z., o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.