DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Bezpečnostný riadiaci systémBRS obsahuje potrebné opatrenia najmä v oblasti organizácie riadenia podniku a zamestnancov, identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev, prevádzkovej kontroly, havarijného plánovania. Je súčasťou celkového systému riadenia a jeho tvorba je ovplyvnená aj inými systémami: systémom environmentálneho riadenia (STN EN ISO 14001) a systémom riadenia kvality (STN EN ISO 9000).

Dokument obsahuje:

 • Analýza stavu podniku,
 • Analýza plnenia podmienok a povinností vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z rozhodnutí vydaných na ich základe,
 • Analýza existujúcich praktík a postupov riadenia podniku, najmä na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie,
 • Analýza poznatkov z predchádzajúcich závažných priemyselných havárií a iných mimoriadnych udalostí v podniku, prípadne aj iných podnikoch s obdobným zameraním,
 • Politika, ciele a opatrenia na splnenie cieľov,
 • Organizačná štruktúra podniku a potrební zamestnanci,
 • Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií,
 • Riadenie prevádzky,
 • Riadenie zmien,
 • Havarijné plánovanie,
 • Monitorovanie plnenia,
 • Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu.