DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov : Legislatíva :: Legislatíva v oblasti civilnej ochrany

Legislatíva v oblasti civilnej ochranyV Slovenskej republike problematiku civilnej ochrany upravuje zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorý upresnňuje podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí. Taktiež ustanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva.

 1. Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 2. Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
 3. Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení Zákona 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Podrobnosti ustanovujú nasledovné vyhlášky:

 1. Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
 2. Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov.
 3. Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.
 4. Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. o zabezpečení prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov.
 5. Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materíalom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
 6. Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany upravuje podrobnosti na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
 7. Vyhláška MV SR č. 557/2002 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva, ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a rozpočtových kapitol krajských úradov.
 8. Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.