DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Hodnotenie rizikaPrevádzkovateľ je povinný zabezpečiť hodnotenie rizika, ktoré zahŕňa najmä identifikáciu nebezpečenstiev, kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo početnosti vzniku možných ZPH, hodnotenie rozsahu a závažnosti následkov ZPH, definovanie rizika pre život a zdravie ľudí, pre životné prostredie a majekok a posúdenie prijateľnosti rizika.

Dokument obsahuje:

 • Opis okolia podniku,
 • Všeobecný opis organizačnej jednotky,
 • Špecifikácia VNL,
 • Výber jednotiek a zariadení,
 • Kvantifikácia pravdepodobnosti alebo početnosti vzniku možných závažných priemyselných havárií,
 • Identifikácia možných iniciačných udalostí a prechodových javov a procesov, ktoré môžu viesť k vzniku a rozvoju závažnej priemyselnej havárie,
 • Systémová analýza na identifikáciu potenciálnych systémových porúch vedúcich k závažnej priemyselnej havárii,
 • Analýza rizika vzniku požiaru,
 • Analýza vonkajších udalostí, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky,
 • Určenie možných vplyvov ľudského činiteľa,
 • Analýza stavu kontroly a riadenia prevádzky vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy pred vznikom potenciálnej iniciačnej udalosti,
 • Analýza stavu kontroly a riadenia prevádzky vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy v prípade vzniku iniciačnej udalosti, ktorá môže viesť k vzniku závažnej priemyselnej havárie,
 • Analýza potenciálnych možností na elimináciu alebo obmedzenie vzniku a rozvoja závažnej priemyselnej havárie a obnovy normálnej prevádzky ľudskými zdrojmi,
 • Identifikácia a zhodnotenie technických, administratívnych, personálnych a organizačných opatrení a zábran určených na zabránenie, obmedzenie alebo potlačenie vzniku a rozvoja udalostí a procesov,
 • Odhad pravdepodobnosti, prípadne početnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie na základe odhadu pravdepodobnosti vzniku udalostí a procesov s prihliadnutím na možné vplyvy ľudského činiteľa a zohľadnenia účinnosti a spoľahlivosti opatrení a zábran,
 • Metóda stromov porúch (Fault Tree Analysis FTA),
 • Metóda stromov udalostí (Event Tree Analysis ETA),
 • Odhad následkov závažnej priemyselnej havárie,
 • Hodnotenie rozsahu a závažnosti environmentálneho rizika,
 • Metodika hodnotenia environmentálneho rizika,
 • Definovanie rizika pre život a zdravie ľudí, pre životné prostredie a pre majetok,
 • Individuálne a spoločenské riziko,
 • Domino efekt,
 • Posúdenie spoločenskej prijateľnosti rizika,
 • Odporúčania.