DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Bezpečnostná správaBezpečnostná správa je dokumentácia obsahujúca technické, bezpečnostné a riadiace informácie o nebezpečenstvách a rizikách podniku kategórie B a o opatreniach na ich vylúčenie alebo zníženie. Podáva komplexnú charakteristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o reálnych nebezpečenstvách a rizikách vyplývajúcich z jeho činnosti, z používaných zariadení a technologických procesov, z druhu, množstva, vlastností a umiestnenia vybraných nebezpečných látok.

Dokument obsahuje:

 • Základné informácie o podniku,
 • Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi (vlastníkovi) podniku,
 • Počet zamestnancov pracujúcich v podniku,
 • Základný technický opis podniku z hľadiska najzávažnejších rizík,
 • Informácia o organizácii a riadení podniku,
 • Informácia o umiestnení podniku,
 • Umiestnenie najdôležitejších stavieb a infraštruktúry,
 • Situačný plán podniku,
 • Hlavné skladovacie miesta a výrobné zariadenia,
 • Umiestnenie vybraných nebezpečných látok a ich množstvo,
 • Infraštruktúra podniku, najmä potrubí a rozvodov, nádrží, manipulačných miest a voľných priestorov, monitorovacích zariadení,
 • Umiestnenie kľúčových preventívnych systémov alebo systémov na zmiernenie priebehu ZPH,
 • Opis okolia podniku,
 • Opis životného prostredia,
 • Vybrané nebezpečné látky v podniku,
 • Opis činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie,
 • Základné prevádzkové činnosti,
 • Potrebné údaje o technológii v nadväznosti na opis činností,
 • Opis stavebných objektov a zariadení,
 • Opatrenia, postupy a operácie na zaistenie bezpečnosti,
 • Prevádzkové služby,
 • Nakladanie s odpadovými vodami,
 • Monitorovacie služby,
 • Hodnotenie rizika závažných priemyselných havárií,
 • Popis metodík hodnotenia rizika,
 • Metodológia hodnotenia rizika,
 • Hodnotenie následkov,
 • Vyhodnotenie rizika a prezentácia výsledkov,
 • Metodika hodnotenia environmentálneho rizika,
 • Identifikácia priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku ZPH,
 • Opis havarijných scenárov možných ZPH,
 • Analýza rizík,
 • Zhodnotenie rizika,
 • Individuálne riziko,
 • Sociálne riziko,
 • Environmentálne riziko,
 • Domino efekt,
 • Externé vplyvy,
 • Zhodnotenie prijatých preventívnych opatrení,
 • Opatrenia na zastavenie rozvoja ZPH,
 • Opatrenia na zdolanie ZPH,
 • Informácia o PPZPH a BRS,
 • Informácia o pripravenosti na zdolávanie ZPH.