DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Program prevencie ZPHV súlade s §7 zákona č. 261/2002 Z.z. obsahuje PPZPH celkové ciele a princípy činnosti prevádzkovateľa s ohľadom na kontrolu vnútorných a vonkajších nebezpečenstiev ZPH.

Dokument obsahuje:

 • Analýza plnenia podmienok a povinností vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z rozhodnutí vydaných na ich základe,
 • Analýza existujúcich praktík a postupov riadenia podniku, najmä na úseku prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie,
 • Analýza poznatkov z predchádzajúcich závažných priemyselných havárií a iných mimoriadnych udalostí v podniku, prípadne aj iných podnikoch s obdobným zameraním,
 • Politika, ciele a opatrenia na splnenie cieľov,
 • Organizačná štruktúra podniku a potrebný zamestnanci,
 • Definovanie úloh a zodpovedností zamestnancov,
 • Identifikácia potrieb školenia a výcviku zamestnancov,
 • Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií,
 • Riadenie prevádzky,
 • Riadenie zmien,
 • Havarijné plánovanie,
 • Monitorovanie plnenia,
 • Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu.