DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Vypracovanie oznámenia o zaradení podniku
a predbežný odhad rizika vzniku ZPHPrevádzkovateľ na základe celkového množstva vybraných nebezpečných látok zaradí podnik do kategórie A alebo B a zašle obvodnému úradu oznámenie o zaradení podniku alebo mu oznámi, že na základe celkového množstva vybraných nebezpečných látok sa do vyššie uvedených kategórii nezaradí.

Dokument obsahuje:

  • Základné údaje o prevádzkovateľovi podniku,
  • informácie o druhu, množstve, klasifikácii, fyzikálnej forme a požiarnych charakteristikách vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku,
  • zaradenie podniku vrátane potrebného zdôvodnenia,
  • súčasnú a plánovanú činnosť podniku a jeho ťažiskových zariadení,
  • opis okolia podniku vrátane grafického znázornenia, najmä s ohľadom na prvky, ktoré môžu spôsobiť vznik závažnej priemyselnej havárie alebo zhoršenie jej následkov,
  • predbežný odhad rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie.