DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Civilná ochrana

Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstvaV oblasti havarijného plánovania vyplýva povinnosť (zákon MV SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva) pre krajské úrady, obvodné úrady, obce a podnikateľov s potenciálnym ohrozením obyvateľstva alebo zamestnancov, spracovať plány ochrany obyvateľstva. Plán ochrany obyvateľstva je súbor dokumentov obsahujúci protiradiačné, protichemické, protibiologické a ďalšie opatrenia, technické a iné informácie potrebné na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad mimoriadnej udalosti.

V zmysle požiadaviek vyhlášky MV SR č. 533/2006 o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok ponúkame vypracovanie podkladov pre vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva.

Dokument obsahuje:

  • Základné identifikačné údaje o prevádzkovateľovi a podniku,
  • Opis podniku a činností,
  • Opis okolia podniku,
  • Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku/prevádzke,
  • Hodnotenie oblastí ohrozenia,
  • Reprezentatívne scenáre,
  • Dôležité kontakty,
  • Návrhy na zabezpečenie potrebnej harmonizácie.