DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Podklady na vypracovanie plánu na ochranu obyvateľstvaPrevádzkovateľ je povinný predložiť orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva potrebné údaje na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva a na požiadanie tohto orgánu spolupracovať pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva.

Dokument obsahuje:

 • Všeobecné údaje o podniku,
 • Identifikačné údaje o podniku a organizačnej jednotke,
 • Údaje o zariadeniach a činnostiach podniku,
 • Zodpovedné osoby,
 • Vybrané nebezpečné látky,
 • Opis okolia podniku,
 • Hodnotenie rizík vyplývajúcich z činnosti podniku,
 • Scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií s možnými škodlivými účinkami mimo územia podniku,
 • Určenie zón ohrozenia,
 • Opatrenia na efektívne zdolanie závažných priemyselných havárií a obmedzenie ich následkov na ľudí, životné prostredie a majetok,
 • Preventívne opatrenia,
 • Opatrenia na zastavenie rozvoja závažnej priemyselnej havárie,
 • Opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie,
 • Prostriedy, ktoré má podnik k dispozícii,
 • Požiarnotechnické zariadenia,
 • Vlastné mobilizovateľné zdroje,
 • Návrhy na zabezpečenie potrebnej harmonizácie havarijného plánu a plánu ochrany obyvateľstva.