DOMOV  |  MAPA STRÁNOK  |  KONTAKT Language  Language
Domov :: Služby a riešenia :: Prevencia ZPH

Havarijný plánHavarijný plán vychádza z výsledkov hodnotenia rizika v podniku, ktoré zahŕňa najmä identifikáciu nebezpečenstiev, pravdepodobnosť vzniku havárie, definovanie vzniku rizika pre život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. Opisuje reprezentatívne scenáre vzniku možných havárií. Prevádzkovateľ je povinný predložiť ho orgánu, ktorý vypracováva plán ochrany obyvateľstva.

Dokument obsahuje:

 • Identifikačné údaje o podniku a organizačnej jednotke,
 • Všeobecný opis organizačnej jednotky jej objektov, zariadení a činností,
 • Príjazdové a iné komunikácie,
 • Údaje o pracovnom čase a personálnom zabezpečení,
 • Opis umiestnenia organizačnej jednotky a jej okolie,
 • Osobitné údaje o organizačnej jednotke,
 • Lokalizácia vybraných nebezpečných látok v organizačnej jednotke,
 • Opis a plán rozvodov VNL, pomocných médií a energií,
 • Opis a umiestnenie základných uzatváracích armatúr rozvodov,
 • Umiestnenie a funkcia signalizačných, poplachových a výstražných zariadení,
 • Umiestnenie a funkcia požiarnotechnických zariadení,
 • Zvolávací a záchranný systém,
 • Zoznam vedúcich zamestnancov,
 • Spôsob vyhlásenia poplachu,
 • Potencionálne iniciačné zdroje,
 • Možné druhy mimoriadnych udalostí,
 • Určenie záchranných a únikových ciest,
 • Evakuačné plány,
 • Miesto na riadenie zdolávania ZPH,
 • Zoznam a potrebné údaje o VNL,
 • Zoznam, opis a vyznačenie citlivých objektov,
 • Zoznam a rozmiestnenie technických prostriedkov potrebných na zdolávanie ZPH,
 • Základné pokyny na správanie sa zamestnancov pri ZPH,
 • Operatívna časť havarijného plánu,
 • Havarijné scenáre ZPH,
 • Zoznam reprezentatívnych havarijných scenárov,
 • Okolnosti vzniku a časový priebeh,
 • Následky na zdravie a život ľudí, na ŽP a majetok,
 • Opatrenia na zastavenie rozvoja závažnej priemyselnej havárie,
 • Opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie.